Team Members

David Chaum
David Chaum
xx network

Jeremy Clark
Jeremy Clark
Concordia

Chao Liu
Chao Liu
UMBC

Mahdi Nejadgholi
Mahdi Nejadgholi
Concordia

Bart Preneel
Bart Preneel
KU Leuven

Richard Carback
Richard Carback
xx network

Alan T. Sherman
Alan T. Sherman
UMBC

Mario Yaksetig
Mario Yaksetig
xx network

Filip Zagorski
Filip Zagorski
Wrocław UST

Binsheng Zhang
Binsheng Zhang
Zhejiang University